Fundacja Jankowo

statut

Statut Fundacji

§ 1

Fundacja pod nazwą „Fundacja Jankowo”, zwana w treści statutu "Fundacją" ustanowiona przez fundatora: Piotra Stanisława Handzel aktem notarialnym sporządzonym przed notariuszem  Marzeną Gawryś w Kancelarii Notarialnej  w Warszawie przy ulicy Skoroszewskiej 2 lok. 2 w dniu 18 listopada 2010 roku za numerem repertorium A  5006/2010, działa na podstawie prawa polskiego, a w szczególności ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. z 1991 roku Nr 46, poz. 203 z późn.zm. )  i ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 r. Nr 96 poz. 873) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu.

§ 2

Fundacja uzyskuje osobowość prawną na podstawie wpisu do rejestru fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

§ 3

 1. Siedzibą Fundacji jest Warszawa.
 2. Terenem działalności statutowej Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. W zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność na terenie Polskiej Rzeczypospolitej oraz poza jej granicami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 4. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, biura i inne placówki realizujące jej cele statutowe, a także przystępować do współpracy z innymi podmiotami, w tym w szczególności poprzez wspieranie przez Fundację innych organizacji pożytku publicznego, w kraju i za granicą.
 5. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
 6. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
 7. Fundacja używa pieczęci okrągłej z napisem wskazującym jej nazwę, siedzibę i adres oraz wyróżniającym ją znakiem graficznym Fundacji, lub pieczęci podłużnej z napisem wskazującym jej nazwę, siedzibę i adres.

§ 4

 1. Fundacja jest organizacją pozarządową, prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 2. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.
 3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, czyli na prowadzoną przez siebie działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych.
 4. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku, a osiągany dochód przeznaczać będzie na realizację celów statutowych.
 5. Fundacja może inicjować postępowania i przystępować do postępowań toczących się przed organami wymiaru sprawiedliwości oraz organami administracji publicznej w charakterze organizacji społecznej w sposób i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.

§ 5

 1. Fundacja może nadawać dla osób szczególnie zasłużonych dla Fundacji tytuł: „Honorowy Darczyńca”. Tytuł ten może się łączyć z określonymi przywilejami i gratyfikacjami dla tychże osób, a w szczególności z prawem dożywotniego, nieodpłatnego, zamieszkania w jednym z obiektów fundacji.
 2. Fundacja może ustanowić odznaki, medale, tytuły honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami, wyróżnieniami i przywilejami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji lub regionu.
 3. Prawa, tytuły, medale, wyróżnienia i przywileje jakie ustanawia Fundacja, ustala Rada Fundatorów.
 4. Niezależnie od powyższego tytuł „Honorowy Darczyńca” przysługuje każdej osobie, która podaruje Fundacji obiekt wpisany do Rejestru Zabytków, lub posiadający walory zabytkowe. Jednocześnie osobie tej przysługuje prawo dożywotniego, nieodpłatnego zamieszkania we wskazanym przez Radę Fundatorów obiekcie będącym własnością Fundacji. Nadto osoba taka zostanie otoczona dożywotnią opieką, łącznie z możliwością otrzymania dożywotniego wsparcia finansowego ze strony Fundacji (dożywotnia renta).
 5. Zasady wykorzystywania majątku Fundacji przez „Honorowych Darczyńców” określi Rada Fundatorów zapewniając ich równość i dostępność, jak też mając na względzie prawidłowe wykorzystanie tego majątku w celu realizacji zasad statutowych Fundacji.
 6. Fundacja może odmówić przyjęcia darowizny obiektu wpisanego do Rejestru Zabytków, lub posiadającego zabytkowe walory.

§ 6

Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

§ 7

Dla sprawowania nadzoru nad Fundacją, ze względu na jej cele, właściwy jest minister do spraw kultury i dziedzictwa narodowego, zwany w dalszej części Statutu „Ministrem”.

§ 8

Fundacja została powołana do prowadzenia działalności pożytku publicznego i dla realizacji następujących celów:

 1. Zachowanie, odnawianie, odbudowa oraz konserwacja Kompleksu Pałacowo - Parkowego w Jankowie jako element procesu rewitalizacji zdegradowanych obszarów celem poprawy sytuacji kulturalnej, gospodarczo-turystycznej i społecznej w regionie.
 2. Ochrona, restauracja, zagospodarowanie obiektów o walorach historycznych lub zabytkowych, rewitalizacja założeń parkowych, pomników przyrody oraz dóbr kultury materialnej oraz wspieranie przedsięwzięć aktywnej walki z dewastacją wyżej wymienionych dóbr.
 3. Odbudowa i konserwacja obiektów zabytkowych własnych i niebędących własnością Fundacji oraz nabywanie, bądź przejmowanie obiektów historycznych/zabytkowych w celu ich rewaloryzacji, zagospodarowania, zarządzania lub współzarządzania.
 4. Pomoc finansowa, rzeczowa i organizacyjna dla osób fizycznych i prawnych, administrujących zabytkami i dobrami kultury oraz zajmującymi się renowacjami i remontami w obiektach zabytkowych.
 5. Pomoc finansowa, rzeczowa i organizacyjna dla osób fizycznych i prawnych, prowadzących działania w zakresie edukacji, opieki i wychowania dzieci i młodzieży.
 6. Poszukiwanie i gromadzenie informacji, bibliografii i dokumentacji oraz przedmiotów o charakterze historycznym / zabytkowym, wzbogacających wartość restaurowanych obiektów historycznych.
 7. Organizowanie i stwarzanie warunków do współpracy krajowej i międzynarodowej w zakresie idei odtwarzania i historii rzemiosł dawnych oraz wspieranie i pomoc w utrzymaniu zanikających zawodów rzemieślniczych.
 8. Wspieranie przedsięwzięć służących rozwojowi regionów, w szczególności regionu Pomorza, Kujaw i Mazur oraz realizacja Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich.
 9. Szerzenie edukacji i oświaty oraz inicjowanie procesów zmian świadomościowych i kulturowych lokalnych społeczności, a w szczególności prowadzących do zwiększenia uczestnictwa w kulturze dzieci i młodzieży.
 10. Popularyzowanie turystycznych, historycznych i kulturowych walorów regionów oraz upowszechnianie i pielęgnowanie zjawisk, treści i wartości kultury materialnej i duchowej.
 11. Wspieranie, propagowanie i popularyzowanie wszelkich inicjatyw i działań w zakresie ochrony środowiska, działań proekologicznych oraz dotyczących energii odnawialnej.
 12. Wspieranie lokalnych społeczności, w szczególności dzieci i młodzież, poprzez popieranie inicjatyw i podejmowanie działań służących wszechstronnemu rozwojowi, rozwijaniu kontaktów i współpracy między społecznościami oraz niesienie pomocy w dostosowaniu się do nowych warunków pracy i życia w dobie integracji europejskiej.
 13. Wspieranie rozwoju lokalnych społeczności, wspólnot samorządowych, organizacji pozarządowych i innych instytucji działających na rzecz dobra publicznego w dziedzinach życia społecznego, ochrony środowiska i integracji europejskiej.
 14. Wspieranie tolerancji i wzajemnego zrozumienia różnych nacji, poszanowania kultury i tradycji.
 15. Wspieranie integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpraca między społeczeństwami innych państw, a w szczególności społeczeństwa polskiego i niemieckiego.
 16. Wspomaganie wszelkich inicjatyw społecznych zgodnych z ideami Fundacji.

§ 9

Cele Fundacji realizowane będą poprzez:

 1. Inspirowanie i inicjowanie różnorodnych działań oraz pozyskiwanie i gromadzenie funduszy służących prowadzeniu prac odbudowy, renowacji, ochronie, restauracji i zagospodarowaniu obiektów historycznych, zabytkowych i założeń parkowych, pomników przyrody oraz wszelkich dóbr kultury.
 2. Aktywizowanie środowisk naukowych, twórczych, gospodarczych, samorządowych i politycznych oraz osób fizycznych i prawnych dla podejmowania działań na rzecz  Fundacji.
 3. Podejmowanie współpracy z innymi organizacjami posiadającym cele zbieżne z programem działania Fundacji.
 4. Podejmowanie działań ukazujących wartość historyczną, artystyczną i kulturową obiektów i dóbr materialnych oraz popularyzacja wiedzy na ich temat.
 5. Wspieranie działalności naukowej, edukacyjnej i kulturalnej wiążących się z celami Fundacji.
 6. Prowadzenie działalności charytatywnej, promocję i organizację wolontariatu.
 7. Inicjowanie i organizowanie pomocy finansowej i prawnej dla osób fizycznych i prawnych zaangażowanych w odbudowę, rewaloryzację lub zagospodarowanie obiektów zabytkowych.
 8. Wspieranie realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć poprzez współdziałanie w kraju i za granicą z innymi instytucjami, organizacjami i osobami fizycznymi.  Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.
 9. Organizowanie oraz finansowanie konferencji, seminariów, spotkań, szkoleń i prac badawczych i wydawnictw dotyczących ochrony zabytków, kultury i tradycji oraz związanych z innymi dziedzinami związanymi z celami statutowymi Fundacji.
 10. Organizowanie działań na rzecz kultury i sztuki poprzez organizowanie ekspozycji muzealnych, wystaw, plenerów, konkursów, imprez kulturalnych i sportowych, koncertów,  sesji naukowych, przedstawień teatralnych, turniejów i jarmarków historycznych i rzemieślniczych.
 11. Prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej oraz przyznawanie nagród i stypendiów.
 12. Pozyskiwanie funduszy prywatnych, państwowych i europejskich.
 13. Wspieranie przedsięwzięć marketingowych, organizowanie aktywnych form promocji służących celom statutowym.
 14. Skupianie wokół Fundacji uczonych, artystów, twórców i rzemieślników, biznesmenów oraz działaczy samorządowych i politycznych, w celu promocji zadań Fundacji w Polsce i zagranicą.
 15. Współpraca z polskimi i zagranicznymi instytucjami i organizacjami realizującymi zadania zbieżne z celami Fundacji.
 16. Wydawanie publikacji periodycznych i nieperiodycznych drukiem oraz prezentacji multimedialnych związanych z celami Fundacji.
 17. Współpraca z organami administracji państwowej, z organami samorządów terytorialnych i zawodowych, ze służbami konserwatorskimi, z krajowymi i zagranicznymi fundacjami, instytucjami i organizacjami, z placówkami naukowymi i kulturalno - oświatowymi, z przedsiębiorstwami, spółkami, a także z innymi osobami prawnymi i osobami fizycznymi, które swą postawą i działaniem zechcą wspierać cele Fundacji.
 18. Gromadzenie i wypracowywanie środków materialnych z przeznaczeniem na cele statutowe Fundacji.
 19. Organizowanie wyjazdów edukacyjnych w kraju i za granicą w dziedzinach objętych celami Fundacji oraz fundowanie stypendiów naukowych na prace realizujące program Fundacji, nagradzanie uczniów i studentów za własne osiągnięcia w tej dziedzinie.

§ 10

Cele Fundacji realizowane będą poprzez:

 1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski, wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia, w kwocie pieniężnej 20 000 zł. (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) oraz środki finansowe, prawa majątkowe, nieruchomości i ruchomości nabyte i otrzymane przez Fundację w trakcie jej działania.
 2. Fundacja może przyjmować wpłaty, darowizny, zapisy, spadki, subwencje i inne świadczenia przekazywane na rzecz Fundacji przez osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, organizacje, instytucje krajowe i zagraniczne oraz środki pochodzące z Unii Europejskiej oraz innych organizacji międzynarodowych.
 3. Przychody z darowizn, spadków i zapisów oraz subwencji i dotacji mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
 4. Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają być przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Zarząd Fundacji może nie przyjąć tego warunku. W takim wypadku Fundacja zwraca darczyńcy przekazane przez niego środki. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.
 5. Fundacja może ustanawiać wyodrębnione fundusze czyjegoś imienia wskazane przez darczyńcę.
 6. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili złożenia oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.
 7. Fundacja może zawierać z podmiotami krajowymi i zagranicznymi umowy o zarządzanie i administrowanie funduszami pieniężnymi oraz innymi prawami majątkowymi.
 8. Z funduszu założycielskiego na działalność gospodarczą przeznaczona jest kwota 10 000 ( dziesięć tysięcy złotych).
 9. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
 10. Majątek Fundacji przeznaczony jest na realizację celów statutowych Fundacji oraz pokrycie kosztów jej działania.
 11. Fundacja może tworzyć fundusze gwarancyjne i inne fundusze celowe służące realizacji zadań Fundacji.
 12. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 13. Zbycie lub obciążenie nieruchomości oraz zbycie lub obciążenie innych składników majątku trwałego Fundacji lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości powyżej kwoty 200.000 zł wymaga uprzedniej zgody Rady wyrażonej w formie uchwały.
 14. Zarząd Fundacji może poszczególne obiekty majątkowe sprzedawać, za zgodą Rady Fundatorów, pod warunkiem, że uzyskane ze sprzedaży sumy będą przekazane na działalność statutową.

§ 11

Dochody Fundacji  pochodzić mogą w szczególności z:

 1. Funduszu założycielskiego i darowizn Fundatora.
 2. Dopłat Fundatorów.
 3. Dochodów osiąganych z majątku Fundacji, między innymi z dochodów osiągniętych z dywidend i zysków z akcji i udziałów, aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych, w szczególności papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym, odsetek i depozytów bankowych i innych zysków kapitałowych, włączając dochody z uczestnictwa w funduszach powierniczych, dochody z obligacji, bonów skarbowych, itp..
 4. Darowizn, spadków, zapisów krajowych i zagranicznych.
 5. Dotacji i subwencji oraz grantów od osób fizycznych i prawnych
 6. Dochodów z darów, zbiórek i imprez publicznych.
 7. Dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.

§ 12

Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:

 1. Udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
 2. Wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie jest bezpośrednio związane z wykonywaniem zadań statutowych Fundacji.
 3. Przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 4. Fundacja nie może nabywać na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Zarządu Fundacji, członkowie Rady Fundacji, pracownicy Fundacji, oraz ich osoby bliskie.

§ 13

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i za granicą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych, wyłącznie dla pozyskania środków finansowych na prowadzenie i rozwijanie działalności statutowej. Dochód z działalności gospodarczej jest w całości przeznaczany na realizację celów statutowych.

§ 14

Dla realizacji swych celów statutowych Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w kraju i za granicą w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1.12.1985r. w sprawie prowadzenia przez fundacje działalności gospodarczej (Dz.U. nr 57, poz.293 z 1985 r.).

§ 15

Fundacja może prowadzić działalność, w tym pożytku publicznego, w zakresie objętym w wykazie Polskiej Klasyfikacji Działalności:

 1. PKD 01.50.Z - Uprawa rolna łącząca chów i hodowlę zwierząt; działalność agrokombinatów.
 2. PKD 18.12.Z - Drukowanie specjalistyczne, w tym cyfrowe, na zlecenie.
 3. PKD 18.13.Z - Usługi przygotowania do druku: składanie tekstu, obróbka zdjęć, projektowanie grafik.
 4. PKD 18.14.Z - Introligatorstwo, oprawianie książek i dokumentów, laminowanie i inne usługi pokrewne.
 5. PKD 18.20.Z - Reprodukcja zapisanych nośników: CD, DVD, taśm magnetycznych.
 6. PKD 23.32.Z - Produkcja wypalanych wyrobów glinianych: cegły, dachówki, płytki.
 7. PKD 23.49.Z - Wytwarzanie ceramiki technicznej, ozdobnej i użytkowej.
 8. PKD 23.61.Z - Produkcja elementów konstrukcyjnych z betonu: płyty, belki, słupy.
 9. PKD 23.62.Z - Produkcja detali budowlanych z gipsu: płyty, profile, ornamenty.
 10. PKD 23.63.Z - Tworzenie wyrobów cementowych: rury, szamba, elementy małej architektury.
 11. PKD 32.99.Z - Produkcja różnorodnych wyrobów niesklasyfikowanych w innych kategoriach.
 12. PKD 39.00.Z - Rekultywacja terenów, gospodarka odpadami, odzysk i przetwarzanie odpadów.
 13. PKD 41.10.Z - Prowadzenie kompleksowych projektów budownictwa mieszkaniowego i komercyjnego.
 14. PKD 41.20.Z - Wykonywanie robót budowlanych: domy, hotele, centra handlowe.
 15. PKD 43.11.Z - Rozbiórki budynków, demontaż konstrukcji budowlanych.
 16. PKD 43.21.Z - Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych, przemysłowych i innych.
 17. PKD 43.22.Z - Instalacja systemów wodno-kanalizacyjnych, gazowych, centralnego ogrzewania.
 18. PKD 43.31.Z - Tynkowanie ścian i sufitów w ramach budowy lub remontu.
 19. PKD 43.32.Z - Montaż stolarki budowlanej: okien, drzwi, schodów, paneli.
 20. PKD 43.33.Z - Usługi posadzkarskie, układanie płytek, parkietów, wykładzin.
 21. PKD 43.34.Z - Malowanie, szklenie i inne prace dekoracyjne i wykończeniowe.
 22. PKD 43.39.Z - Wykonywanie pozostałych robót wykończeniowych niesklasyfikowanych gdzie indziej.
 23. PKD 43.91.Z - Budowa i renowacja dachów oraz wykonawstwo pokryć dachowych.
 24. PKD 43.99.Z - Specjalistyczne prace budowlane takie jak fundamentowanie, izolacje.
 25. PKD 47.19.Z - Sprzedaż detaliczna różnych artykułów w sklepach wielobranżowych.
 26. PKD 47.61.Z - Sprzedaż detaliczna książek w specjalistycznych punktach sprzedaży.
 27. PKD 47.62.Z - Sprzedaż detaliczna artykułów piśmiennych i papeterii.
 28. PKD 47.63.Z - Handel detaliczny nośnikami muzyki i filmów w sklepach specjalistycznych.
 29. PKD 47.89.Z - Sprzedaż detaliczna na straganach: biżuteria, tekstylia, zabawki.
 30. PKD 47.91.Z - E-commerce: sprzedaż detaliczna przez Internet lub domy sprzedaży wysyłkowej.
 31. PKD 55.10.Z - Eksploatacja hoteli, pensjonatów, zajazdów i innych obiektów zakwaterowania.
 32. PKD 55.20.Z - Zarządzanie schroniskami młodzieżowymi, domami wycieczkowymi, kempingami.
 33. PKD 55.30.Z - Zarządzanie polami kempingowymi, w tym miejscami dla przyczep kempingowych.
 34. PKD 55.90.Z - Świadczenie usług zakwaterowania krótkoterminowego, agroturystyka.
 35. PKD 56.10.A - Działalność restauracji, kawiarni, barów i innych stałych punktów gastronomicznych.
 36. PKD 56.10.B - Ruchome punkty gastronomiczne: food trucki, wagony z jedzeniem.
 37. PKD 56.21.Z - Katering dla firm, eventów, imprez okolicznościowych.
 38. PKD 56.29.Z - Pozostałe usługi gastronomiczne, np. bufety, punkty żywienia.
 39. PKD 58.11.Z - Wydawanie książek w formie drukowanej i elektronicznej.
 40. PKD 58.13.Z - Wydawanie dzienników i pozostałych regularnych publikacji prasowych.
 41. PKD 58.14.Z - Wydawanie czasopism i innych periodyków.
 42. PKD 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza, np. wydawnictwa muzyczne, mapy.
 43. PKD 58.21.Z - Produkcja i wydawanie gier komputerowych i innego oprogramowania rozrywkowego.
 44. PKD 58.29.Z - Wydawnictwa specjalistycznego oprogramowania, niezwiązane z grami komputerowymi.
 45. PKD 59.11.Z - Produkcja filmowa, telewizyjna, realizacja nagrań wideo.
 46. PKD 63.12.Z - Działalność portali internetowych świadczących różnorodne usługi online.
 47. PKD 66.30.Z - Zarządzanie i administrowanie funduszami inwestycyjnymi.
 48. PKD 68.10.Z - Handel nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.
 49. PKD 68.20.Z - Wynajem, zarządzanie i utrzymanie nieruchomości.
 50. PKD 68.31.Z - Pośrednictwo w kupnie, sprzedaży i wynajmie nieruchomości.
 51. PKD 68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami na zlecenie klientów.
 52. PKD 72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w różnych dziedzinach techniki i nauk przyrodniczych.
 53. PKD 73.11.Z - Kompleksowe usługi agencji reklamowych: kampanie, promocje, PR.
 54. PKD 73.12.A - Sprzedaż czasu antenowego i reklamowego w mediach tradycyjnych.
 55. PKD 73.12.C - Sprzedaż miejsca reklamowego w internecie, w tym banery, reklama kontekstowa.
 56. PKD 79.11.Z - Działalność agentów turystycznych, oferowanie pakietów wakacyjnych.
 57. PKD 79.12.Z - Organizacja kompleksowych wycieczek, wyjazdów grupowych i indywidualnych.
 58. PKD 79.90.A - Usługi przewodnickie, pilotowanie grup turystycznych.
 59. PKD 79.90.B - Świadczenie informacji turystycznej i pomoc w organizacji pobytu.
 60. PKD 81.30.Z - Projektowanie, pielęgnacja i konserwacja terenów zieleni, parków, ogrodów.
 61. PKD 82.30.Z - Organizacja targów, wystaw, kongresów i konferencji biznesowych.
 62. PKD 85.51.Z - Kursy sportowe, szkoły sportowe, obozy i inne formy edukacji sportowej.
 63. PKD 85.52.Z - Edukacja artystyczna: szkoły muzyczne, taneczne, plastyczne.
 64. PKD 85.59.B - Inne formy edukacji pozaszkolnej, w tym kursy językowe, szkolenia zawodowe.
 65. PKD 90.01.Z - Organizacja wydarzeń artystycznych: koncerty, wystawy, przedstawienia.
 66. PKD 90.03.Z - Twórczość artystyczna i literacka, prawa autorskie, licencje.
 67. PKD 90.04.Z - Zarządzanie działalnością kulturalną: galerie, domy kultury.
 68. PKD 91.01.B - Działalność archiwów: przechowywanie i udostępnianie zasobów historycznych.
 69. PKD 91.02.Z - Zarządzanie muzeami i ich kolekcjami, wystawami.
 70. PKD 91.03.Z - Ochrona i prezentacja miejsc historycznych i zabytków.
 71. PKD 91.04.Z - Działalność ogrodów botanicznych, zoologicznych, rezerwatów przyrody.
 72. PKD 93.29.Z - Zarządzanie parkami rozrywki, organizacja imprez rekreacyjnych.
 73. PKD 96.09.Z - Różnorodne usługi osobiste, np. agencje małżeńskie, wróżbiarstwo.

§ 16

W prowadzeniu działalności gospodarczej Fundacja będzie przestrzegała przepisów prawa dotyczących rachunkowości, ewidencji księgowej, sprawozdawczości oraz zobowiązań publicznoprawnych.

§ 17

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą bezpośrednio lub za pośrednictwem zakładów wyodrębnionych na zasadach samofinansowania, stanowiących jednostki organizacyjne Fundacji i podlegających jej Zarządowi.
 2. Decyzje o ustanowieniu lub likwidacji zakładu oraz powołaniu i odwołaniu jego dyrektora (kierownika) może podejmować Zarząd Fundacji.
 3. Dyrektor (kierownik) zakładu jest pełnomocnikiem Zarządu, upoważnionym do wszelkich czynności związanych z kierowaniem zakładu, którego zakres działania ustala i przedkłada do zatwierdzenia Zarządowi.
 4. Decyzję o rozpoczęciu działalności gospodarczej w zakresie wymienionym w § 15 podejmuje Zarząd, który ponosi odpowiedzialność za tę działalność.
 5. Zarząd określa zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację.
 6. Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w danym zakresie, Fundacja uzyska wymagane zezwolenie, koncesję lub upoważnienie, jeżeli będzie to wymagane przez przepisy prawa.
 7. Zarząd ustala rozmiary zatrudnienia i wielkość środków przypadających na wynagrodzenia pracowników poszczególnych zakładów.

§ 18

Składanie oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Fundacji wymaga podpisu dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub Prezesa i pełnomocnika działającego w granicach pełnomocnictwa ustanowionego przez wszystkich członków Zarządu działających łącznie.

§ 19

 1. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
 2. Sprawozdanie roczne winno zostać sporządzone do dnia 31 marca następnego roku i zatwierdzone przez Zarząd.

§ 20

 1. Organami Fundacji są: Rada Fundatorów, Rada Fundacji, Zarząd Fundacji.
 2. Członkowie Rady Fundatorów i Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach tego organu, mogą jednak w uzasadnionych przypadkach otrzymywać zwrot poniesionych, uzasadnionych i udokumentowanych wydatków związanych z tą działalnością.
 3. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie o ile Rada Fundacji w porozumieniu z Radą Fundatorów podejmie stosowną uchwałę o przyznawaniu i wysokości wynagrodzenia.
 4. Nie wolno łączyć funkcji członka Rady Fundacji i Zarządu Fundacji.
 5. Członkowie Rady Fundacji i członkowie Zarządu nie mogą pozostawać w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa, nie mogą też wobec siebie pozostawać w stosunku podległości z tytułu zatrudnienia.
 6. Wszelkie zawiadomienia o terminach zebrań lub posiedzeń organów Fundacji, kierowane do członków tych organów listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru oraz za pomocą poczty elektronicznej.
 7. Członkowie Rady Fundacji i członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

RADA FUNDATORÓW

§ 21

 1. Rada Fundatorów jest najwyższym organem Fundacji.
 2. Radę Fundatorów stanowią wszyscy Fundatorzy Założyciele Fundacji lub osoby uprawnione do ich reprezentowania oraz osoby rekomendowane przez członków Rady Fundatorów i powołane w drodze głosowania Rady Fundatorów. Rekomendacje takie dotyczą osób zasłużonych dla Fundacji.
 3. Rada Fundatorów może składać się z dowolnej ilości członków.
 4. Za jednomyślną zgodą Rady Fundatorów, do Rady Fundatorów może przystąpić osoba  wskazana przez któregoś z członków Rady Fundatorów jako jego następca w Radzie Fundatorów, bądź to na wypadek śmierci, bądź na wypadek rezygnacji z pracy w Radzie Fundatorów.
 5. Rada Fundatorów wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady.
 6. Rada Fundatorów może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość np. e-mail, fax. Protokół z zebrania przeprowadzonego w ten sposób sporządzany jest i podpisywany przez Przewodniczącego, ze wskazaniem ilości głosów za, przeciw i wstrzymujących się, jednakże tylko wówczas, gdy wszyscy członkowie Rady Fundatorów wyrażą zgodę na tę formę głosowania.
 7. Przewodniczący Rady Fundatorów zwołuje posiedzenie Rady z własnej inicjatywy, jak też z inicjatywy każdego z członków organów Fundacji.
 8. W posiedzeniu Rady Fundatorów ma prawo uczestniczyć każdy członek organów Fundacji, chyba, że Rada Fundatorów postanowi inaczej, jednakże osobie takiej nie przysługuje prawo głosu.
 9. Uchwały Rady Fundatorów zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków, chyba, że przed przystąpieniem do głosowania nad daną uchwałą Fundatorzy postanowią inaczej. W przypadku równej ilości głosów w głosowaniu,  Przewodniczący Rady ma głos decydujący.
 10. Każdy członek Rady Fundatorów ma jeden głos.
 11. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący może zarządzić głosowanie tajne.
 12. Głosowanie tajne przeprowadzane jest także na wniosek zgłoszony przez, co najmniej 1/10 członków Rady Fundatorów.
 13. Uchwalanie zmian Statutu Fundacji za zgodą Rady Fundatorów, uchwałą podjętą większością 1/2 głosów w obecności co najmniej połowy członków rady. Zmiana Statutu nie może dotyczyć celów Fundacji.
 14. Radę Fundatorów powołują Fundatorzy w osobie: Piotra Stanisława Handzel.
 15. Fundator powołuje pierwszą Radę Fundatorów w składzie: Przewodniczący Rady Fundatorów: Piotr Stanisław Handzel, Sekretarz Rady Fundatorów: Anna Jadwiga Handzel

§ 22

Do kompetencji Rady Fundatorów należy:

 1. Udzielenie członkom organów Fundacji absolutorium z wykonywanych w danym roku obrotowym obowiązków.
 2. Odwoływanie i powoływanie Prezesa Zarządu, członków Zarządu Fundacji, Rady Fundacji oraz innych organów Fundacji.
 3. Zmiana Statutu Fundacji.
 4. Podejmowanie decyzji o przekształceniu, połączeniu lub likwidacji Fundacji, jak też postawienie jej w stan likwidacji.
 5. Tworzenie oddziałów, zakładów lub samodzielnych jednostek organizacyjnych Fundacji, jak też przystąpienie przez nią do spółek lub innych organizacji oraz dysponowanie ich udziałami, w tym ich zakup i sprzedaż.
 6. Dysponowanie majątkiem Fundacji.
 7. Udzielenie zgody na zbycie lub obciążenie majątku Fundacji.
 8. Ustalanie zasad udzielania dotacji i innych form pomocy ze środków Fundacji na cele statutowe Fundacji.
 9. Ustalanie kierunków prowadzenia działalności przez Fundację.
 10. Ustalanie głównych kierunków działania Fundacji.
 11. Zatwierdzanie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności Fundacji.
 12. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu.
 13. Określanie  wiążących zaleceń dla Zarządu.
 14. Rada Fundatorów może, w oznaczonym zakresie, powierzyć Zarządowi podejmowanie decyzji w przedmiocie form i środków oraz wysokości pomocy finansowej i rzeczowej udzielanej w zakresie zgodnym z celami Fundacji.
 15. Odbieranie od kandydatów przed powołaniem na członków Rady Fundacji, oświadczeń o spełnieniu przez te osoby stawianych wymogów.
 16. Rozpatrywanie innych spraw przedłożonych do rozstrzygnięcia Radzie Fundatorów przez pozostałe organy Fundacji.

RADA FUNDACJI

 § 23

 1. Radę Fundacji powołuje Rada Fundatorów spośród osób o szczególnym zaangażowaniu w sprawy zbieżne z celami Fundacji.
 2. Członkami Rady Fundacji są Fundatorzy Założyciele oraz inne osoby fizyczne i prawne powołane uchwałą Rady Fundatorów, których udział w Radzie Fundacji uzna ze względu na dokonane na rzecz Fundacji przysporzenie majątkowe, lub z innych przyczyn jako korzystne dla realizacji celów statutowych Fundacji. Fundatorzy oraz jednostki samorządu terytorialnego zwolnione są z obowiązku wnoszenia wkładu finansowego.
 3. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku złożenia rezygnacji, śmierci lub ustania bytu prawnego. Rezygnacja składana jest w formie pisemnej bezpośrednio albo listem poleconym w siedzibie, jednostce terenowej lub oddziale Fundacji.
 4. Rada Fundatorów powołuje i odwołuje członków Rady Fundacji. Ustanowienie członka Rady Fundacji lub jego odwołanie przed upływem kadencji wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 5. Rada Fundatorów wybiera spośród członków Rady Fundacji Przewodniczącego. Przewodniczący Rady Fundacji kieruje pracami Rady Fundacji, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady Fundacji. W razie nieobecności Przewodniczącego Rady Fundacji, zebraniu przewodniczy osoba wybrana z grona członków Rady Fundacji. Zebranie Rady Fundacji może być także zwołane przez Prezesa Zarządu na wniosek co najmniej 1/10 członków Rady.
 6. Rada Fundacji składa się z dwóch do dziewięciu członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Fundatorów w wyborach tajnych.
 7. Członkowie Rady Fundacji powoływani są na trzy lata.
 8. Jeżeli powołanie członka Rady Fundacji następuje w trakcie kadencji Rady powołuje się go na okres do końca tej kadencji.
 9. Mandaty członków Rady Fundacji wygasają z dniem odbycia posiedzenia Rady Fundatorów zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy kończący się w trakcie ich kadencji.
 10. Członkowie Rady Fundacji mogą być wybierani na kolejną kadencje.
 11. Rada Fundacji sprawując swe funkcje może korzystać z opinii i ocen powoływanych w tym celu specjalistów, a postanowienie to nie narusza kompetencji Rady Fundatorów i Zarządu w przedmiocie zaciągania zobowiązań.
 12. Rada Fundacji może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość np. e-mail, fax. Protokół z zebrania przeprowadzonego w ten sposób sporządzany jest i podpisywany przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego, ze wskazaniem ilości głosów za, przeciw i wstrzymujących się, jednakże tylko wówczas, gdy wszyscy członkowie Rady Fundacji wyrażą zgodę na tę formę głosowania.
 13. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
 14. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków, chyba, że przed przystąpieniem do głosowania nad daną uchwałą członkowie Rady Fundacji postanowią inaczej. W przypadku równej ilości głosów w głosowaniu, decydującym głosem jest głos Przewodniczącego Rady.
 15. Każdy członek Rady Fundacji ma jeden głos.
 16. Przewodniczący Rady Fundacji zwołuje posiedzenia i czyni to bezzwłocznie, nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni, na żądanie któregokolwiek z członków Rady Fundacji, jak też Zarządu Fundacji i Rady Fundatorów. W przypadku gdy Przewodniczący Rady Fundacji nie zwoła posiedzenia w dacie, o której mowa powyżej każdy członek Rady Fundacji jest uprawniony do zwołania posiedzenia.
 17. Posiedzenia Rady Fundacji zwoływane będą pocztą elektroniczną (e-mail) i równocześnie potwierdzone listem poleconym wysłanym na 20 (dwadzieścia) dni naprzód, chyba, że wszyscy członkowie Rady Fundacji postanowią inaczej. Zawiadomienie takie powinno zawierać porządek dzienny i wyszczególniać miejsce i datę posiedzenia. Jakiekolwiek załączniki do porządku dziennego powinny być co najmniej wymienione w poczcie elektronicznej (e-mail) i wysłane listem poleconym potwierdzającym zwołanie posiedzenia.
 18. Członkowie Rady Fundacji opłacają swe własne przejazdy, zakwaterowanie i wydatki związane z udziałem w posiedzeniach Rady Fundacji i nie są upoważnieni do jakichkolwiek wynagrodzeń z tego tytułu. Rada Fundatorów może jednak zadecydować inaczej.
 19. Uchwały Rady Fundacji mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali zawiadomieni o posiedzeniu.
 20. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż 2 razy w roku.
 21. Do udziału w posiedzeniach Rady Fundacji mogą być zaproszone osoby i przedstawiciele organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji. Udział takich osób w posiedzeniach Rady ma charakter doradczy, bez prawa głosu.
 22. Rada Fundatorów w składzie: Przewodniczący - Piotr Stanisław Handzel, Sekretarz - Anna Jadwiga Handzel, powołują jednomyślnie pierwszą Radę Fundacji w składzie: Przewodniczący Rady Fundacji: Piotr Stanisław Handzel, Sekretarz Rady Fundacji: Anna Jadwiga Handzel, Członek Rady Fundacji: Elżbieta Chabowska

§ 24

 1. Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, opiniodawczych i sprawuje bieżący nadzór nad działalnością Fundacji we wszystkich dziedzinach jej działalności.
 2. Uchwały Rady Fundacji mają na celu zapewnienie właściwej realizacji celów Fundacji i woli Fundatorów.
 3. Rada Fundacji powołuje biegłych rewidentów do oceny sprawozdań finansowych w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak też ze stanem faktycznym.
 4. W celu wykonywania swoich obowiązków Rada Fundacji może badać wszystkie dokumenty Fundacji, żądać od zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji majątku Fundacji.
 5. Członkowie Rady Fundacji mogą wykonywać swe prawa i obowiązki wyłącznie osobiście, przy czym Rada Fundacji może powierzyć wykonanie określonych czynności poszczególnym członkom, a także korzystać z pomocy biegłych.

§ 25

Do kompetencji Rady Fundacji należy:

 1. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych za dany rok obrotowy działalności Fundacji jak też sprawozdań Zarządu w działalności prowadzonej w danym roku obrotowym, oraz składanie Radzie Fundatorów corocznego pisemnego sprawozdania.
 2. Zatwierdzanie długofalowych programów działania Fundacji oraz nadzór nad ich prawidłową realizacją.
 3. Wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd.
 4. Wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Radę Fundatorów.
 5. Uchwalanie regulaminu pracy Rady Fundacji.
 6. Uchwalanie regulaminu pracy Zarządu.
 7. Zmiana rodzajów działalności gospodarczej.
 8. Kontrolowanie pracy Zarządu.
 9. Udzielanie wiążących zaleceń Zarządowi.
 10. Wybór Zarządu Fundacji, dokonywanie zmian w składzie Zarządu, przy czym ważność i skuteczność uchwał wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundatorów, chyba że uchwała została podjęta na wniosek  Rady Fundatorów.
 11. Powoływanie pełnomocnika do zawierania umów z członkami Zarządu Fundacji, przy czym ważność i skuteczność uchwał wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundatorów, chyba że uchwała została podjęta na wniosek  Rady Fundatorów.
 12. Zatwierdzanie rocznych preliminarzy budżetowych Zarządu i biura Fundacji.
 13. Ustalanie kierunkowych wytycznych dla Zarządu, co do sposobu podziału zgromadzonych środków.
 14. Zawiązanie lub przystąpienie Fundacji do spółek prawa handlowego lub uczestniczenie w fundacjach.
 15. Ocena prawidłowości wykorzystania przez Zarząd majątku i środków finansowych Fundacji.
 16. Zatwierdzanie proponowanego przez Zarząd Regulaminu Pracy Zarządu Fundacji i jego zmian jak też i zmian z własnej inicjatywy Rady Fundacji.
 17. Wyrażanie zgody na zaciąganie przez Zarząd Fundacji zobowiązań jednorazowo powyżej kwoty 20.000 złotych (dwadzieścia tysięcy złotych) oraz łącznie w ciągu roku obrachunkowego powyżej kwoty 100.000 złotych (sto tysięcy złotych).
 18. Podejmowanie uchwał w ważnych sprawach majątkowych, w tym dotyczących zbycia i nabycia oraz obciążenia nieruchomości, przy czym ważność i skuteczność uchwał wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundatorów, chyba że uchwała została podjęta na wniosek  Rady Fundatorów.

ZARZĄD FUNDACJI

 § 26

 1. Zarząd Fundacji prowadzi bieżącą działalność statutową i odpowiada za realizowany przez Fundację program.
 2. Zarząd składa się z jednego do trzech członków.
 3. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Fundacji, która także powołuje i odwołuje członków Zarządu w głosowaniu tajnym.
 4. Pierwszy zarząd powołuje fundator w osobach: Prezes Zarządu Sylwester Szumaczuk i Wiceprezes Zarządu Grażyna Katarzyna Mędrzejewska.
 5. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia posiedzenia Rady Fundatorów zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Wyborów Prezesa Zarządu dokonuje się nie później niż 3 miesiące przed upływem kadencji ustępującego Zarządu.
 6. Członkostwo w Zarządzie ustaje z momentem odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Zarządu.
 7. Rada Fundatorów, tak jak i Rada Fundacji może w każdej chwili odwołać zarówno poszczególnego członka, jak i cały Zarząd.
 8. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) lata. Dopuszczalne jest powoływanie tych samych osób na następne kadencje Zarządu.
 9. W razie Zarządu jednoosobowego członek Zarządu reprezentuje Fundację samodzielnie. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy to Fundacja będzie reprezentowana przez jednego z członków Zarządu działającego samodzielnie, a przy zaciąganiu zobowiązań powyżej kwoty 100.000,00 zł oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa dwóch Członków Zarządu.
 10. Pracami Zarządu kieruje Prezes, a w razie jego nieobecności wskazany przez niego członek Zarządu. Nie wyklucza to możliwości podziału między członków Zarządu rodzajów spraw, za których prowadzenie będą osobiście odpowiedzialni wobec Fundacji.
 11. Prawo członka Zarządu do reprezentowania Fundacji dotyczy wszelkich czynności sądowych i pozasądowych związanych z prowadzeniem jej interesów, nie wyłączając przeniesienia lub też obciążenia nieruchomości za zgodą Rady Fundatorów.
 12. Członkowie Zarządu Fundacji mają prawo uczestnictwa i zabierania głosu podczas zgromadzeń Rady Fundatorów i Rady Fundacji bez prawa głosu, chyba że Rada Fundatorów i Rada Fundacji postanowi inaczej.
 13. Zarząd działa według regulaminu uchwalonego przez Radę Fundacji.
 14. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.
 15. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Fundatorów lub Rady Fundacji albo innego członka Zarządu.
 16. O posiedzeniu Zarządu należy powiadomić w sposób zwyczajowo przyjęty wszystkich członków Zarządu, nie później jednak, niż na trzy dni przed terminem posiedzenia. W sytuacjach nagłych posiedzenia Zarządu mogą odbywać się bez zachowania terminów.
 17. Protokół z posiedzenia Zarządu powinien być podpisany przez wszystkich uczestniczących w nim członków Zarządu. W razie odmowy podpisania protokołu, Prezes Zarządu odnotowuje to w protokole z podaniem przyczyny odmowy, jeśli została ona wskazana. Powyższe stosuje się do podjętych przez Zarząd uchwał.
 18. Uchwały Zarządu Fundacji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków, chyba, że przed przystąpieniem do głosowania nad daną uchwałą członkowie Zarządu Fundacji postanowią inaczej. W przypadku równej ilości głosów w głosowaniu, decydującym głosem jest głos Prezesa Zarządu.
 19. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 20. Prezes Zarządu może zarządzić podjęcie uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość np. e-mail, fax. Protokół z posiedzenia Zarządu przeprowadzonego w trybie pisemnym sporządzany jest i podpisywany przez Prezesa Zarządu. Protokół z posiedzenia Zarządu przeprowadzonego przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość sporządzany jest przez Prezesa Zarządu i podpisywany przez każdego z członków Zarządu na najbliższych posiedzeniach Zarządu, na których są obecni; w razie odmowy podpisania protokołu, Prezes Zarządu odnotowuje to w protokole z podaniem przyczyny odmowy, jeśli została ona wskazana.
 21. W terminie do 30 czerwca każdego roku Zarząd przedkłada Zgromadzeniu Fundatorów sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności Fundacji w poprzednim roku kalendarzowym.
 22. Do oceny podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć Zarząd może powoływać konsultantów lub ich zespoły spośród naukowców lub praktyków i zlecać im wykonanie odpowiednich opracowań.

 § 27

 1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać w stosunku pracy.
 2. Wynagrodzenie członków Zarządu określa uchwała Rady Fundacji.
 3. Umowy o pracę z pracownikami Fundacji podpisuje Prezes Zarządu. Zarząd jest pracodawcą dla wszystkich pracowników w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy. Umowy o pracę z członkami Zarządu podpisuje Przewodniczący Rady Fundacji.
 4. Wynagrodzenia dla członków Zarządu i pracowników Fundacji wypłacane są ze środków Fundacji.
 5. Członkom Zarządu nie zatrudnionym w Fundacji na podstawie umowy o pracę, Rada Fundacji może przyznać zwrot kosztów poniesionych w związku z ich udziałem w pracach Zarządu.

§ 28

Do kompetencji Zarządu Fundacji należy:

 1. Kierowanie bieżącą działalnością Fundacji oraz reprezentowanie jej na zewnątrz.
 2. Sprawowanie zarządu nad majątkiem i funduszami Fundacji.
 3. Ustalanie wielkości zatrudnienia.
 4. W ramach wytycznych Rady Fundacji ustalanie zasad wynagradzania, wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji oraz osób współpracujących z Fundacją na podstawie umów cywilno - prawnych.
 5. Uchwalanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji w oparciu o założenia uchwalone przez Radę Fundacji i Radę Fundatorów.
 6. Realizacja programów działania Fundacji.
 7. Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji wymaganego przepisami rachunkowości i rocznego sprawozdania z działalności Fundacji zgodnie z ustawą o fundacjach oraz ustawą o działalności pożytku publicznego, a następnie przedkładanie ich do rozpatrzenia przez Radę Fundacji.
 8. Opracowywanie na rok następny rocznych budżetów i planów działania przewidujących i uwzględniających politykę inwestycyjną Fundacji i przychody uzyskiwane wskutek jej prowadzenia.
 9. Przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji.
 10. Uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych nie przewidzianych Statutem do kompetencji Rady Fundatorów i Rady Fundacji.
 11. Występowanie z wnioskami w sprawie zmian w Statucie lub likwidacji Fundacji.
 12. Zarząd kieruje i prowadzi statutową działalność społeczną, gospodarczą i zarządza majątkiem Fundacji.
 13. Zarząd ponosi odpowiedzialność za realizację celów statutowych Fundacji oraz za prawidłowość i celowość (racjonalność) działań podejmowanych przez Fundację i właściwe finansowanie działalności statutowej Fundacji, w tym także za odpowiednie lokowanie jej środków majątkowych, zapewniające przewidywane przychody i trwałość majątku Fundacji.
 14. Podejmuje decyzje o przystąpieniu do spółek i fundacji oraz podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów.

§ 29

 1. Fundacją administruje - Dyrektor Fundacji.
 2. Dyrektorem Fundacji jest Prezes Zarządu.

§ 30

 1. Decyzje w kwestii zmiany Statutu podejmuje Rada Fundatorów na wniosek Rady Fundacji lub Zarządu.
 2. Zmiana statutu nie może dotyczyć celu Fundacji.

§ 31

 1. Fundacją ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub wobec wyczerpania środków finansowych i majątku.
 2. Decyzje o likwidacji Fundacji, po zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust.1, podejmuje Fundator, który w takim przypadku powołuje likwidatora lub likwidatorów Fundacji. Likwidatorami są członkowie ostatniego Zarządu lub inne osoby powołane przez Fundatora.
 3. Otwarcie likwidacji Fundacji następuje z dniem podjęcia decyzji przez Fundatora. Z tym samym dniem wygasają mandaty członków Zarządu.
 4. Likwidator lub likwidatorzy zobowiązani są podjąć wszelkie niezbędne czynności prawne i faktyczne, zmierzające do ściągnięcia wierzytelności Fundacji, wypełnienia zobowiązań Fundacji oraz upłynnienia jej majątku.
 5. Po zakończeniu likwidacji, likwidator lub likwidatorzy zobowiązani są do przedłożenia Fundatorowi pisemnego sprawozdania na dzień zakończenia likwidacji z przeprowadzonej likwidacji oraz złożenia odpowiednich wniosków o wykreślenie Fundacji z właściwych rejestrów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Jeżeli po likwidacji Fundacji pozostaną środki finansowe, zostaną one przekazane na cele pożytku publicznego innym, wskazanym przez Zgromadzenie Fundatorów, organizacjom pożytku publicznego działającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub innego kraju Unii Europejskiej.
 7. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia właściwego ministra do spraw kultury.

§ 32

 1. Dla efektywnego urzeczywistniania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją, na warunkach określonych przez zainteresowane strony, lecz pod warunkiem, że w jego wyniku, nie nastąpią zmiany celów Fundacji.
 2. Połączenie Fundacji z inną fundacją wymaga zgody Fundatora.
 3. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku oraz braku możliwości pozyskiwania środków finansowych niezbędnych do osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona albo osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona.
 4. Fundacja składa Ministrowi właściwemu ds. kultury i dziedzictwa narodowego coroczne sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.
 5. Statut wchodzi w życie i obowiązuje z dniem zarejestrowania przez Krajowy Rejestr Sądowy.
 6. Statut został uchwalony przez Fundatora w dniu 26.07.2010r.
 7. W sprawach nie unormowanych Statutem, do działania Fundacji zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tj. Dz. U. z 1991 r. Nr 46 poz. 203 z późń. zmianami) oraz inne właściwe przepisy prawa.

Niniejszy Statut został ustanowiony przez Fundatora, zgodnie z warunkami wynikającymi z przepisów ustawy oraz określonymi w akcie ustanowienia Fundacji, co zostaje potwierdzone złożeniem podpisu pod jego treścią, przez Fundatora.

Chcesz być na bieżąco?

Czy podzielasz nasze wartości i aspiracje do dokonywania pozytywnych zmian? Jesteśmy otwarci na współpracę z osobami, które, podobnie jak my, pragną robić dobro. Twoje wsparcie i zaangażowanie mogą znacząco przyczynić się do naszych działań. Z entuzjazmem spotkamy się z Tobą, aby omówić możliwości wspólnego kreowania zmian na lepsze. Skontaktuj się z nami – Twoje pomysły i inicjatywa są dla nas bardzo cenne. Z niecierpliwością oczekujemy na wiadomość od Ciebie i jesteśmy gotowi do podjęcia inspirującej współpracy.

Kontakt do Nas:

Preferujesz kontakt mailowy? Żaden problem! Skorzystaj z  formularza kontaktowego po prawej stronie - lub wysłać wiadomość bezpośrednio na nasz adres e-mail.

Odpowiemy tak szybko, jak to będzie możliwe! Wiadomości proszę wysyłać na mail: fundacja@jankowo.org

Adres Fundacji

Napisz do Nas:

Scroll to Top