Fundacja Jankowo

o nas

O Nas - Fundacja jankowo

Fundacja pod nazwą "Fundacja Jankowo,"  została ustanowiona przez fundatora, Piotra Stanisława Handzel, aktem notarialnym sporządzonym w dniu 18 listopada 2010 roku. Fundacja została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS: 0000374994 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w dniu 12 stycznia 2011 roku. Fundacja działa na podstawie prawa polskiego, a w szczególności na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. z 1991 roku Nr 46, poz. 203 z późniejszymi zmianami) i ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 r. Nr 96 poz. 873), zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu. Organem nadzorującym jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Siedzibą jest Polska, woj. Mazowieckie, m. st. Warszawa, ul. Bokserska 1, lok. 4, 02-682 Warszawa.

Numery kont bankowych:

 1. mBank PLN: PL02 1140 2004 0000 3602 8419 5774  SWIFT/BIC: BREXPLPWMBK
 2. mBank EUR: PL02 1140 2004 0000 3312 2070 7835 SWIFT/BIC: BREXPLPWMBK
 3. PNB Paribas PLN: PL63 1600 1462 1732 2149 4000 0001 SWIFT/BIC: PPABPLPKXXX
 4. PNB Paribas EUR: PL36 1600 1462 1732 2149 4000 0002 SWIFT/BIC: PPABPLPKXXX

 

Ocalanie dziedzictwa kulturowego - Zachowajmy Dziedzictwo, Twórzmy Przyszłość!:

Ocalenie dziedzictwa kulturowego to fundamentalny aspekt misji naszej fundacji. To oznacza podejmowanie różnorodnych działań mających na celu zachowanie, odnowienie i ochronę unikalnych elementów kultury i historii, które stanowią ważną część naszej tożsamości oraz dziedzictwa narodowego. Poniżej znajdują się kluczowe elementy naszej pracy w obszarze ocalania dziedzictwa kulturowego:

 1. Restauracja i konserwacja zabytków: Nasza fundacja aktywnie angażuje się w prace związane z restauracją, konserwacją i odnową zabytkowych obiektów. To często skomplikowane zadanie, które wymaga wiedzy specjalistycznej i odpowiedniego finansowania. Nasza praca obejmuje zarówno prace renowacyjne, jak i badania historyczne mające na celu przywrócenie pierwotnego wyglądu obiektów.
 2. Rewitalizacja obszarów: Działamy na rzecz rewitalizacji obszarów, które uległy degradacji. Obejmuje to nie tylko odnowę fizyczną budynków i terenów, ale także rozwijanie działań kulturalnych, gospodarczych i turystycznych, które przyczyniają się do poprawy jakości życia lokalnej społeczności.
 3. Promocja kulturowa i edukacja: Wspieramy inicjatywy związane z promocją dziedzictwa kulturowego, takie jak wystawy, wydarzenia kulturalne, warsztaty i lekcje historii. Naszym celem jest podtrzymywanie zainteresowania społeczeństwa dziedzictwem kulturowym i edukacja w tym zakresie.
 4. Zachowanie pomników przyrody: Działamy również na rzecz ochrony i zachowania pomników przyrody, które często są integralną częścią dziedzictwa kulturowego. To może obejmować pielęgnowanie starych drzew, parków czy innych obszarów naturalnych.
 5. Bibliografia, dokumentacja i zbiory: Aktywnie gromadzimy informacje, dokumentację oraz materiały związane z historią i dziedzictwem kulturowym. Dzięki temu przyczyniamy się do lepszego zrozumienia i dokumentowania naszej przeszłości, co stanowi fundament przy procesie przywracania zniszczonych obiektów do ich pierwotnego stanu. Ponadto, zbieramy również artefakty i zbiory kultury materialnej, aby je chronić i udostępniać szerokiej publiczności.

Wszystkie te działania łączą się w celu zachowania dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń i przekazania go jako ważnej części naszej tożsamości i historii. Nasza praca w tym obszarze jest istotnym wkładem w kształtowanie przyszłości, jednocześnie szanując i pielęgnując bogatą historię naszej kultury.

Wsparcie ekologii obejmuje szeroki zakres działań, które wykraczają poza jedynie zabytkowe obiekty, a także uwzględniają aspekty zrównoważonego rozwoju i nowoczesne podejście do ochrony środowiska. Nasze działania w obszarze ekologii obejmują:

 1. Działania proekologiczne w procesie rewitalizacji i restauracji: W ramach naszej misji, podejmujemy proekologiczne działania w procesie rewitalizacji i restauracji zarówno zabytkowych, jak i nowoczesnych obiektów. To oznacza, że dbamy o minimalizację wpływu naszych działań na środowisko, stosując nowoczesne technologie i materiały przyjazne dla ekologii.
 2. Promowanie działań proekologicznych: Nasza fundacja aktywnie promuje działania proekologiczne nie tylko w kontekście obiektów, ale również jako część codziennego życia. Zachęcamy do podejmowania kroków mających na celu redukcję zużycia energii, wody, oraz promujemy recykling i ograniczanie odpadów.
 3. Energia odnawialna: Nasze wsparcie dla ekologii obejmuje badania nad różnymi źródłami energii odnawialnej. Nie ograniczamy się jedynie do wiatru czy paneli fotowoltaicznych, ale również angażujemy się w badania nad wykorzystaniem źródeł odnawialnych takich jak rośliny energetyczne. Badamy możliwości pozyskiwania i przetwarzania energii z różnych źródeł, a także opracowujemy metody magazynowania energii w bardziej efektywny i ekologiczny sposób.
 4. Przetwarzanie surowców roślinnych: Dążymy do rozwoju innowacyjnych technologii, które pozwalają na przetwarzanie surowców roślinnych na bardziej wysokoenergetyczne źródła energii. To ma na celu zmniejszenie zależności od tradycyjnych, nieodnawialnych źródeł i promowanie zrównoważonego rozwoju.

Nasza fundacja jest zobowiązana do ochrony dziedzictwa kulturowego, ale równocześnie dąży do wprowadzania nowoczesnych i ekologicznych rozwiązań, które sprzyjają ochronie środowiska i długotrwałej zrównoważonej przyszłości.

Nasza fundacja z pełnym zaangażowaniem dąży do promowania i wspierania rozwoju edukacji, przykładając szczególną wagę do następujących aspektów:

 1. Historia i Kultura: Nasze programy edukacyjne stanowią wspaniałą okazję dla dzieci i młodzieży do zgłębiania historii, kultury oraz dziedzictwa lokalnego. Wierzymy, że zrozumienie korzeni i tradycji swojego regionu jest kluczowe dla kształtowania tożsamości i więzi społecznych. Działając w tym obszarze, inspirujemy młodych ludzi do odkrywania fascynującej przeszłości swojego otoczenia.
 2. Dziedzictwo Kulturowe: Nasze programy edukacyjne stanowią również okazję do promowania zrozumienia i docenienia dziedzictwa kulturowego. Skupiamy się na podkreślaniu wartości lokalnych tradycji oraz na zachęcaniu do odkrywania unikalnych elementów kultury materialnej i duchowej. Nasza praca pomaga przekazać młodym pokoleniom wiedzę o dziedzictwie, które kształtuje to, kim jesteśmy.
 3. Wartości Społeczne: Nasza edukacja ma na celu nie tylko przekazywanie wiedzy, ale także kształtowanie wartości społecznych. Promujemy idee takie jak tolerancja, wzajemny szacunek oraz odpowiedzialność wobec lokalnej społeczności. Wierzymy, że te wartości są fundamentem, na którym buduje się silne i zharmonizowane społeczeństwo.

Działając w tych obszarach, nasza fundacja stawia sobie za cel inspirowanie młode pokolenie do zdobywania wiedzy, szacunku wobec dziedzictwa kulturowego oraz do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Nasza praca to inwestycja w przyszłość, która przynosi korzyści zarówno jednostkom, jak i całym społecznościom.

Nasza fundacja aktywnie wspiera rozwój lokalnych społeczności, biorąc pod uwagę wyzwania i potrzeby współczesnej doby, zwłaszcza w kontekście integracji europejskiej. Nasze działania obejmują:

 1. Wszechstronny rozwój: Wspieramy inicjatywy i przedsięwzięcia, które służą wszechstronnemu rozwojowi lokalnych społeczności. Naszym celem jest pomaganie w tworzeniu miejsc pracy, wzmacnianie więzi społecznych i wspieranie przedsięwzięć kulturalnych i społecznych.
 2. Współpraca między społecznościami: Działamy na rzecz rozwoju kontaktów i współpracy między różnymi społecznościami, promując zrozumienie i akceptację różnorodności kulturowej i etnicznej.
 3. Integracja europejska: Nasza fundacja aktywnie wspiera lokalne społeczności w procesie integracji europejskiej. Pomagamy dostosować się do nowych warunków pracy i życia w Europie, zachęcając do aktywnego uczestnictwa w procesach europejskich.

Wszystkie te działania są realizowane w duchu troski o dobro lokalnych społeczności, edukację młodego pokolenia i budowania silniejszego i bardziej zrównoważonego społeczeństwa. Nasza praca opiera się na zaangażowaniu, współpracy i budowaniu przyszłości opartej na wartościach.

Integracja Europejska i Międzynarodowa Współpraca

Nasza fundacja aktywnie uczestniczy w promowaniu integracji europejskiej i rozwijaniu współpracy między społeczeństwami różnych państw, przykładając wagę do bliskiej współpracy między Polską i Niemcami. Nasze działania w tym obszarze obejmują:

 1. Wspieranie Integracji Europejskiej: Rozumiejąc znaczenie integracji europejskiej dla współczesnego świata, wspieramy działania i inicjatywy, które przyczyniają się do silniejszej i bardziej zintegrowanej Europy. Działamy jako katalizator procesów integrowania się państw członkowskich Unii Europejskiej i wspieramy cele unijne.
 2. Współpraca Polsko-Niemiecka: Jako organizacja z siedzibą w Polsce, kładziemy duży nacisk na rozwijanie relacji między Polską i Niemcami. Wspieramy różnorodne inicjatywy i projekty, które umacniają więzi między tymi dwoma krajami, promując zrozumienie kulturowe i współpracę na wielu płaszczyznach.
 3. Międzynarodowa Współpraca: Nasze działania nie ograniczają się jedynie do relacji polsko-niemieckich. Aktywnie uczestniczymy w międzynarodowej współpracy, nawiązując partnerstwa z organizacjami i instytucjami z różnych krajów. Nasze cele obejmują promowanie pokoju, współpracy międzynarodowej i wzajemnego zrozumienia na arenie globalnej.

Nasza praca w obszarze integracji europejskiej i międzynarodowej współpracy jest ukierunkowana na budowanie mostów między narodami, wspieranie kulturowej różnorodności i promowanie wartości takich jak pokój, solidarność i zrównoważony rozwój. Wierzymy, że współpraca międzynarodowa jest kluczowa dla rozwoju społeczeństw i budowy lepszej przyszłości dla wszystkich.

Wspólnie Ku Lepszemu Światu! 

Nasza fundacja aktywnie wspiera różnorodne inicjatywy społeczne, dążąc do tworzenia lepszego świata i podnoszenia jakości życia społeczności. Nasze działania w obszarze wsparcia inicjatyw społecznych obejmują:

 1. Tolerancja i Szacunek: Stawiamy na promowanie tolerancji i wzajemnego zrozumienia między różnymi kulturami i społecznościami. Działamy na rzecz budowania społeczeństwa opartego na szacunku i akceptacji różnic. Wspieramy projekty i inicjatywy, które propagują te wartości i integrują społeczności o różnym pochodzeniu kulturowym.
 2. Dla Dobra Publicznego: Wspieramy organizacje pozarządowe, wspólnoty samorządowe oraz inne instytucje, które zaangażowane są w działania służące dobru publicznego. Nasze wsparcie obejmuje różnorodne dziedziny życia społecznego, takie jak ochrona środowiska, edukacja, opieka zdrowotna, pomoc społeczna, kultura i sztuka. Dążymy do budowania silnej społeczności, która wspólnie dba o dobro ogółu i angażuje się w inicjatywy na rzecz powszechnego dobra.

Nasza fundacja jest zaangażowana w budowanie społeczeństwa, które ceni różnorodność, szanuje prawa wszystkich ludzi i działa na rzecz dobra wspólnego. Poprzez wsparcie inicjatyw społecznych, staramy się tworzyć pozytywny wpływ na społeczność lokalną i globalną.

Nasza fundacja to instytucja, która z pasją i zaangażowaniem realizuje szeroki zakres celów. Nasza misja to ocalanie dziedzictwa kulturowego, restauracja zabytków, rewitalizacja środowiska oraz wsparcie ekologii, rozwijanie edukacji i lokalnych społeczności, a także promowanie integracji europejskiej i międzynarodowej współpracy. Inicjujemy i wspieramy programy edukacyjne, które pozwalają dzieciom i młodzieży zgłębiać historię, kulturę oraz dziedzictwo lokalne, kształtując w nich wartości społeczne.

Nasza działalność to również promowanie tolerancji i wzajemnego zrozumienia różnych kultur oraz wsparcie inicjatyw społecznych, które przyczyniają się do dobra publicznego. Działamy w duchu jedności, zrozumienia i współpracy, budując mosty między przeszłością a przyszłością, kulturami i narodami, wierząc, że razem jesteśmy w stanie tworzyć lepszy i bardziej zrównoważony świat.

Chcesz być na bieżąco?

Czy podzielasz nasze wartości i aspiracje do dokonywania pozytywnych zmian? Jesteśmy otwarci na współpracę z osobami, które, podobnie jak my, pragną robić dobro. Twoje wsparcie i zaangażowanie mogą znacząco przyczynić się do naszych działań. Z entuzjazmem spotkamy się z Tobą, aby omówić możliwości wspólnego kreowania zmian na lepsze. Skontaktuj się z nami – Twoje pomysły i inicjatywa są dla nas bardzo cenne. Z niecierpliwością oczekujemy na wiadomość od Ciebie i jesteśmy gotowi do podjęcia inspirującej współpracy.

Kontakt do Nas:

Preferujesz kontakt mailowy? Żaden problem! Skorzystaj z  formularza kontaktowego po prawej stronie - lub wysłać wiadomość bezpośrednio na nasz adres e-mail.

Odpowiemy tak szybko, jak to będzie możliwe! Wiadomości proszę wysyłać na mail: fundacja@jankowo.org

Adres Fundacji

Napisz do Nas:

Scroll to Top