Fundacja Jankowo

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Koncepcja i produkcja

Witryna internetowa Serwisu www.jankowo.org została stworzona przy użyciu oprogramowania i szablonów open-source na licencji publicznej GNU i GPL. Użyto technologii WordPress.  Aby dowiedzieć się więcej o tej technologii open-source odwiedź stronę  WordPress. Strona została wykonana przez fundacja@jankowo.org. Więcej informacji uzyskasz od twórcy strony.

Zdjęcia udostępnione w Serwisie objęte są prawami autorskimi twórców WordPress i Fundacji Jankowo  lub Partnerów Fundacji Jankowo. Wszelkie roszczenia związane z naruszeniem praw autorskich do zdjęć, należy kierować bezpośrednio do Usługodawcy pod adresem fundacja@jankowo.org.

Wygląd Serwisu oraz treści publikowane w Serwisie, w tym w szczególności treści, na które składają się niezależnie od formy, m.in. materiały graficzne, tekstowe, logotypy oraz układ, bądź też oprogramowanie zapewniające jego działanie, są przedmiotem ochrony praw własności intelektualnej, w tym prawa autorskiego ich autorów, twórców, Usługodawcy lub innych osób trzecich. Zabrania się jakiegokolwiek wykorzystywania tych treści bez pisemnej zgody uprawnionych w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem.

Regulamin Serwisu Fundacja Jankowo - Postanowienia

 1. Niniejszy Regulamin, jest Regulaminem o którym mowa w art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także reguluje warunki zawierania Umów w Serwisie, zgodnie z treścią innych ustaw, odpowiednio regulujących ten obowiązek.
 2. Serwis prowadzony jest przez Fundację Jankowo posiadającego prawa do znaku Fundacja Jankowo zwanego dalej Jankowo. Wyłączne prawo do prowadzenia Serwisu ma wskazana powyżej Fundacja, która jest Właścicielem oraz Administratorem Serwisu. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontaktowanie się na poniższe dane teleadresowe e-mail: fundacja@jankowo.org.
 3. Serwis działa w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz z poszanowaniem dobrych obyczajów, w szczególności mając na względzie standardy w przedmiocie jakości oraz obsługi.
 4. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu oraz zasady i tryb zawierania Umów oraz komunikacji za pośrednictwem Serwisu.
 5. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej jankowo.org w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i poznanie jego treści.

DEFINICJE

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin informuje o obowiązkach oraz uprawnieniach Stron Umowy;
 2. Strona – stroną Umowy jest Klient Serwisu – w przypadku pojęcia Strony – rozumie się Klienta odwiedzającego Serwis;
 3. Umowa zawarta na odległość – umowę zawartą z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności Stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;
 4. Serwis – strona internetowa Fundacji Jankowo dostępna pod adresem: https://jankowo.org;
 5. Klient– osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, przekazująca za pomocą Serwisu środki na działalność statutową Fundacji Jankowo;
 6. Forma płatności – forma wpłaty jako wsparcie Fundacji Jankowo wybrana przez Klienta podczas procesu przekazywania darowizny oferowana przez Serwis lub w wyniku indywidualnych ustaleń z Fundacją w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej formy płatności;
 7. Dane Osobowe – wszystkie informacje identyfikujące Klienta, a także IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy, w tym informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii zgromadzone przez Serwis i przetwarzane przez niego na zasadach określonych w Regulaminie i Polityce Prywatności Serwisu.
 8. Newsletter – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Serwis za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail umożliwiająca wszystkim korzystającym z niej podmiotom automatyczne otrzymywanie cyklicznych treści zawierających informacje o działalności Fundacji, wydarzeniach i jest świadczona na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie;
 9. Oferta darowizny – zaproszenie do zawarcia Umowy Wsparcia Fundacji, sporządzone i zamieszczone w Serwisie;
 10. Operator Płatności – wskazany w Serwisie podmiot obsługujący system dokonywania płatności elektronicznych za pomocą środków elektronicznych, kart płatniczych, portfeli sprzętowych;
 11. Serwis – rozwiązanie informatyczne znajdujące się pod adresem internetowym www.jankowo.org (https://jankowo.org) oraz podstronach domeny;
 12. Umowa – Umowa zawierana przez użytkowników z Serwisem Fundacji Jankowo z chwilą rozpoczęcia korzystania z Serwisu i zaakceptowania Regulaminu. Umowa oznacza również umowę zawieraną na odległość; 
 13. Usługi – wszelkie usługi dostępne drogą elektroniczną w ramach Serwisu, w szczególności polegające na umożliwieniu Użytkownikowi korzystania z Serwisu;
 14. Użytkownik – osoba fizyczna lub osoba prawna, która zawarła umowę na świadczenie usług drogą elektroniczną dostępnych w ramach Serwisu, na zasadach określonych w Regulaminie i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 15. Dotacja – złożone przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu oświadczenie woli zmierzające do zawarcia Umowy polegającej na dobrowolnym przekazaniu środków na działalność statutową Fundacji, identyfikujące informacje umożliwiające zawarcie i realizację Umowy;
 16. Informacja – dowolny rodzaj wiadomości wysyłanej za pośrednictwem kanałów komunikacji elektronicznej  zawierająca informacje o działalności Fundacji, a także inne informacje takie jak ankiety, sondaże i wymiana opinii;

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Przedmiotem działalności Serwisu jest umożliwienie wsparcia Fundacji Jankowo na działalność statutową poprzez oferowanie treści elektronicznych;
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz. U. 2014 poz. 827) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.);
 3. Treści znajdujące się w Serwisie, np.: szkolenia oferowane przez Serwis, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego;
 4. Ceny znajdujące się na stronach Serwisu nie stanowi oferty handlowej w rozumienia przepisów Kodeksu cywilnego;
 5. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym autorskie prawa majątkowe, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej i materiałów, należą do Serwisu, a korzystanie z nich musi być zgodne z Regulaminem;
 6. Serwis jest udostępniany przez Usługodawcę za pośrednictwem internetu jako zasób systemu informatycznego;
 7. Korzystanie z Serwisu oznacza każdą czynność, która prowadzi do zapoznania się z treściami prezentowanymi w Serwisie;
 8. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z Regulaminem i obowiązującym prawem;
 9. Użytkowanie Serwisu wymaga zapoznania się Regulaminem i jego akceptację;
 10. Zakazane jest wykorzystywanie Serwisu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami i naruszający dobra osobiste osób trzecich i interesy Usługodawcy w szczególności: dostarczanie i udostępnianie przez Użytkownika treści niezgodnych z prawem, bądź zawierających złośliwy kod, złośliwe oprogramowanie lub jakiekolwiek składniki mające na celu uszkodzenie lub ograniczenie funkcjonalności Serwisu, podszywanie się pod innych Użytkowników lub podmioty, bądź podawanie fałszywych danych, umieszczanie reklam jakichkolwiek produktów lub usług w Serwisie, bez pisemnej zgody Usługodawcy;
 11. Usługodawca zastrzega sobie prawo do umieszczania w Serwisie treści reklamowych, w formach stosowanych w internecie;

USŁUGA NEWSLETTER

 1. Przed wyrażeniem zgody na korzystanie z usługi Newsletter należy uważnie zapoznać się niniejszym Regulaminem;
 2. Usługa Newsletter świadczona jest wyłącznie dla osób, które zaakceptowały Regulamin i wyraziły zgodę na usługę na stronie internetowej www.jankowo.org;
 3. Usługa Newsletter jest świadczona nieodpłatnie i w czasie nieoznaczonym do momentu rezygnacji przez Użytkownika;
 4. W ramach Usługi Newsletter Usługodawca wysyła na podany adres poczty elektronicznej Użytkownika biuletyn elektroniczny informujący o aktualnościach z zakresu tematyki Serwisu;
 5. Użytkownik w każdym momencie ma prawo zrezygnować z Usługi Newsletter. Subskrypcję można anulować, klikając na link Rezygnacja znajdujący się w stopce każdego z przesłanych listów elektronicznych;
 6. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane na czas ważności zgody na przetwarzanie danych osobowych jedynie na potrzeby Serwisu i nie są przekazywane do innych odbiorców w szczególności poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) ani organizacjom międzynarodowym;

KORZYSTANIE Z SERWISU

 1. Do korzystania z Serwisu, w tym do przeglądania Serwisu, niezbędny jest komputer, laptop lub inne urządzenie przenośne z dostępem do internetu, poczty elektronicznej i przeglądarki internetowej oraz włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript; 
 2. Uczestnictwo Użytkownika możliwe jest jedynie po Rejestracji w Serwisie. Rejestracja Użytkownika i korzystanie z Serwisu są bezpłatne;
 3. Przeglądanie treści Serwisu nie wymaga rejestracji.
 4. Zatwierdzenie zgód jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, iż dane wymienione w formularzu są prawdziwe oraz że jest on uprawniony do dysponowania tymi danymi;
 5. Serwis nie prowadzi rejestracji dla osób poniżej 18 roku życia, stąd nie rejestruje osób nieletnich;
 6. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby informacje dotyczące treści prezentowanych w Serwisie były przedstawiane zgodnie ze stanem faktycznym. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do aktualności opisu lub innych kwestii z nim związanych, Użytkownik powinien kontaktować się bezpośrednio z Usługodawcą;
 7. W przypadku wystąpienia sporu pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, Usługodawca dołoży wszelkich starań, które pomogą wyjaśnić ewentualne rozbieżności w stanowiskach;
 8. Świadczone Usługi i zabezpieczenia stosowane przez Serwis zapewniają wysoki standard bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Użytkownik powinien być jednak świadomy, że korzystanie z Usług wymagających korzystanie z publicznej sieci telekomunikacyjnej wiąże się ze wzrostem ryzyka wystąpienia zagrożeń takich jak możliwość otrzymania spamu, obecność i działanie oprogramowania typu malware, worm,  spyware, możliwość bycia narażonym na łamanie zabezpieczeń lub phishing oraz możliwość bycia narażonym na działania innego niechcianego oprogramowana, wykonującego czynności niezamierzone przez użytkownika;

WARUNKI WSPARCIA FUNDACJI JANKOWO ZA POŚREDNICTWEM SERWISU

 1. Warunkiem dokonania wpłaty wsparcia za pośrednictwem Serwisu jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej, zapoznanie się i akceptacja Regulaminu;
 2. Przepisy ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu ( Dz.U. z 2021 r. poz. 1132) zobowiązują Wspierającego do rozpoznania ryzyka a także stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, o których mowa w art. 34 ust. 1 tejże ustawy. Realizując obowiązek ustawowy Usługodawca przed sfinalizowaniem Wsparcia może wymagać od Użytkownika podania dodatkowych Danych Osobowych i informacji ponad dane wskazane w procesie Rejestracji;
 3. Fundacja Jankowo przyjmuje darowizny od osób fizycznych oraz podmiotów prawnych w formie wpłat środków finansowych;
 4. Zasady korzystania z modułu do przekazywania darowizn dostępnego pod adresem: https://jankowo.org/ oraz obowiązki Darczyńców i Administratora w związku z korzystaniem z tego modułu określa niniejszy regulamin;
 5. Wszelkie wpłaty oraz darowizny rzeczowe są dobrowolne i stanowią darowiznę w rozumieniu art. 888 i nast. kodeksu cywilnego i są przekazywane na działania statutowe Fundacji wyrażone w Statucie Fundacji udostępnionym na stronie https://jankowo.org/statut/;
 6. Każdy Darczyńca z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z modułu do przekazywania darowizn, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu;
 7. Przed przekazaniem darowizny lub przed rozpoczęciem korzystania z modułu do przekazywania darowizn, Darczyńca jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu;
 8. Korzystając w jakikolwiek sposób z modułu do przekazywania darowizn, Darczyńca oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania;
 9. Przekazywanie darowizn na cele statutowe Fundacji możliwe jest za pośrednictwem operatorów płatności udostępnionych na stronie https://jankowo.org/ oraz przelewem bankowym na rachunek bankowy Fundacji o numerze: dla waluty PLN: 02 1140 2004 0000 3602 8419 5774 lub dla waluty EUR: 02 1140 2004 0000 3312 2070 7835;
 10. W tytule przelewu należy wpisać „Darowizna na cele statutowe fundacji;
 11. Dokonywane wpłaty są chronione przy pomocy bezpiecznego certyfikatu SSL;

PŁATNOŚCI

 1. Przed dokonaniem płatności Użytkownik powinien uprzednio zapoznać się i zaakceptować regulamin płatności udostępniany przez Fundację Jankowo oraz ocenić wiarygodność;
 2. Regulaminy korzystania z usług płatności określają zasady odpowiedzialności Operatora Płatności za należyte wykonanie usługi przekazu płatności oraz zasady obsługi procesu reklamacyjnego związanego z płatnościami dokonanymi w taki sposób;
 3. W przypadku niektórych metod płatności zewnętrzny Operator Płatności może pobierać od Użytkownika dodatkowe opłaty, np. opłaty z tytułu transakcji zagranicznych lub inne opłaty związane z obsługą wybranej metody płatności. W celu uzyskania szczegółowych informacji Użytkownik powinien skontaktować się z Operatorem Płatności realizującym daną płatność;

WYMAGANIA TECHNICZNE ORAZ INFORMACJA O PLIKACH COOKIES

 1. Zalecane wymagania techniczne współpracy z systemem teleinformatycznym to: komputer z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa. Serwis korzysta z technologii plików cookies. Pliki cookies (zwane również tzw. „ciasteczka „) stanowią dane informatyczne, a w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i są przeznaczone do korzystania ze strony internetowej Serwisu;
 2. Pliki wskazane w pkt 1 pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji;
 3. W ramach Serwisu stosowane są różne rodzaje plików cookies, którymi są: Cookies stałe, to pliki cookies, których okres przechowywania na urządzeniu końcowym trwa przez czas określony w parametrach danego pliku lub do momentu samodzielnego usunięcia plików cookies przez Użytkownika;
 4. Cookies tymczasowe, to pliki cookies, które są usuwane w momencie zakończenia tzw. sesji, tj. wylogowania się ze strony www, opuszczenia strony www lub zamknięcia przeglądarki internetowej, która wyświetla stronę www;
 5. Cookies własne, to pliki cookies umieszczone na stronie www przez właściciela. Cookies zewnętrzne, to pliki cookies umieszczone na stronie www przez podmioty zewnętrzne, np. do prowadzenia anonimowych statystyk przez Google Analytics;
 6. W celu zmiany ustawień Polityki Cookies należy zmienić ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych, dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej;

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika wiąże się z przetwarzaniem jego Danych Osobowych przez Usługodawcę w zakresie niezbędnym do świadczenia oferowanych Usług;
 2. Dane Osobowe Użytkowników przetwarzane są zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000);
 3. Użytkownik ma prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. Dane można przeglądać oraz zmieniać w ramach  Serwisu poprzez kontakt z Usługodawcą pod adresem poczty elektronicznej;
 4. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych zawiera Polityka Prywatności znajdująca się na stronie internetowej Serwisu;

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Korzystając z Serwisu, jak i uzyskując dostęp do prezentowanych w nim treści, Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać postanowień Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa i nie podejmować działań stanowiących naruszenie praw własności intelektualnej;
 2. Wygląd Serwisu oraz treści publikowane w Serwisie, w tym w szczególności treści Ofert, na które składają się niezależnie od formy, m.in. materiały graficzne, tekstowe, logotypy oraz układ, bądź też oprogramowanie zapewniające jego działanie, są przedmiotem ochrony praw własności intelektualnej, w tym prawa autorskiego Usługodawcy lub osób trzecich. Zabrania się jakiegokolwiek wykorzystywania tych treści bez pisemnej zgody uprawnionych w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem;
 3. Zdjęcia treści udostępnionych w Serwisie objęte są prawami autorskimi Fundacji Jankowo  lub jego Partnerów lub Członków Wspierających. Wszelkie roszczenia związane z naruszeniem praw autorskich do zdjęć Obiektów, należy kierować bezpośrednio do Usługodawcy;

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 października 2023 r.;
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Może ona być spowodowana w szczególności zmianami ustawodawczymi bądź zmianami praktyki stosowania prawa, rozwojem technologii internetowych, zmianami zasad korzystania z Serwisu. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w Serwisie na podstronie Regulaminu;
 3. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia Umowy;
 4. Nie stanowi zmiany Regulaminu zmiana zawartych w nim danych teleadresowych dotyczących Usługodawcy ani zmiana jego danych wynikająca ze zmiany formy prawnej prowadzonej przez niego działalności;
 5. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Użytkownika będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, które przysługują im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającym Konsumentom lub Przedsiębiorcom na prawach konsumenta określone uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy;
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treściach znajdujących się w Serwisie;
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkowników – w związku z korzystaniem z Serwisu – praw osób trzecich, szkody powstałe w następstwie zakłóceń w działaniu Serwisu lub jego niedostępności, spowodowanych przyczynami niezależnymi od Usługodawcy lub które nastąpiły wskutek zdarzeń, którym Usługodawca nie był w stanie zapobiec oraz jakiekolwiek inne szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu;

 

Polityka Prywatności opisuje zasady przetwarzania informacji o Tobie, w tym danych osobowych oraz plików cookies.

INFORMACJA OGÓLNA

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, zwane RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), to regulacja prawna Unii Europejskiej, która weszła w życie 25 maja 2018 roku. RODO wprowadza nowe zasady ochrony danych osobowych Unii Europejskiej i Unii Europejskiej Obywatele obszaru. Serwis Fundacji Jankowo przestrzega niniejszych zasad zgodnie z regulaminem przedstawionym poniżej:

 1. Zasada legalności, dobrej wiary i przejrzystości: Dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie w sposób zgodny z prawem, rzetelny i przejrzysty w stosunku do osoby, której dane dotyczą.
 2. Ograniczenie celu: Dane osobowe mogą być gromadzone i przetwarzane wyłącznie w określonych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie mogą być dalej przetwarzane w sposób niezgodny z tymi celami.
 3. Minimalizacja danych: Przetwarzane dane osobowe muszą być adekwatne, istotne i ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane.
 4. Dokładność: Dane osobowe muszą być dokładne i, jeśli to konieczne, aktualizowane. Wszelkie nieaktualne lub niedokładne dane należy usunąć lub poprawić.
 5. Ograniczenie przechowywania: Dane osobowe mogą być przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do osiągnięcia celów, dla których są przetwarzane.
 6. Integralność i poufność: Dane osobowe muszą być przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo, w tym ochronę przed nieuprawnionym dostępem, utratą, uszkodzeniem lub ujawnieniem.
 7. Odpowiedzialność i przejrzystość: Podmioty przetwarzające dane osobowe muszą udokumentować zgodność z przepisami RODO i być gotowe na żądanie udzielić informacji organom nadzorczym.

Prawa osób, których dane dotyczą: RODO przyznaje liczne uprawnienia osobom, których dane są przetwarzane, m.in. prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich poprawiania, prawo do bycia zapomnianym (usunięcie danych), prawo do przenoszenia danych i inne.

 1. Zgoda: Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, zgoda ta musi być wyrażona w sposób jasny i jednoznaczny.
 2. Obowiązki administratora danych: Administratorzy danych mają obowiązek wyznaczyć w niektórych przypadkach inspektora ochrony danych (IOD), monitorować przestrzeganie przepisów RODO i zgłaszać naruszenia danych.
 3. Przekazywanie danych do krajów trzecich: Przekazywanie danych osobowych do krajów spoza UE lub EOG jest dozwolone wyłącznie pod określonymi warunkami i musi spełniać określone kryteria.
 4. Naruszenia danych: W przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych administratorzy danych mają obowiązek zgłosić zdarzenie organowi nadzorczemu i powiadomić osoby, których dane mogą zostać naruszone, jeżeli prawdopodobne jest, że naruszenie będzie miało negatywny wpływ na ich prawa i wolności.

Prawa osób, których dane dotyczą:

 1. Prawo dostępu: Masz prawo dostępu do swoich danych, które są przetwarzane. W każdej chwili możesz pobrać kopię swoich danych. Możesz to zrobić za pomocą narzędzi Google lub innych narzędzi przewidzianych do tego celu. Ze względów bezpieczeństwa możesz zostać poddany weryfikacji. Po pomyślnej weryfikacji, będziesz mógł pobrać swoje dane przy zachowaniu odpowiednich zabezpieczeń.
 2. Prawo do usunięcia danych: Masz prawo zażądać usunięcia swoich danych. Jeżeli po żądaniu usunięcia danych okaże się, że jesteśmy prawnie zobowiązani do dalszego przetwarzania Twoich danych, poinformujemy Cię o tym.
 3. Prawo do sprostowania danych: Z prawa do sprostowania danych możesz skorzystać, jeśli zauważysz, że Twoje dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne. W takim wypadku zobowiązujemy się usunąć wszelkie niezgodności lub błędy w przetwarzanych przez nas danych oraz uzupełnić je, jeżeli są niekompletne.
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych i do przechowywania: Na Twoją prośbę ograniczymy przetwarzanie danych wyłącznie do przechowywania. Zaprzestaniemy innych działań związanych z przetwarzaniem danych.
 5. Prawo do przenoszenia danych: Na Twoją prośbę udostępnimy Ci Twoje dane, ale pamiętaj, aby określić, kto je otrzyma.
 6. Prawo do sprzeciwu wobec profilowania: W każdej chwili możesz sprzeciwić się przechowywaniu danych i zażądać ich usunięcia. Zanim jednak wyrazisz swój sprzeciw, miej świadomość, że będzie to skutkowało usunięciem Twojego adresu email z danych w serwisie Fundacji Jankowo i utratą całej historii Twojej aktywności. Po skorzystaniu z prawa do sprzeciwu wyloguj się ze strony Fundacji Jankowo na wszystkich urządzeniach i wyczyść pliki cookie.
 7. Prawo do sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego: Masz prawo sprzeciwić się marketingowi bezpośredniemu.

ZASADY OGÓLNE

 1. Niniejsza polityka dotyczy serwisu internetowego, działającego pod adresem URL:  https://jankowo.org/ .
 2. Właścicielem serwisu i Administratorem danych osobowych jest Fundacja Jankowo.
 3. Adres e-mail kontaktowy operatora: fundacja@jankowo.org.
 4. Administratorem Twoich danych osobowych podanych dobrowolnie w Serwisie jest Operator.
 5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach: zarządzania newsletterami, zarządzania systemem komentarzy, obsługi zapytań poprzez formularze, przedstawiania ofert lub informacji.
 6. Serwis zbiera informacje o użytkownikach i ich zachowaniu poprzez dobrowolnie podane dane w formularzach, które wprowadzane są do systemów Operatora oraz poprzez zapisywanie plików cookies („cookies”) na urządzeniach końcowych użytkowników.

WYBRANE METODY OCHRONY DANYCH STOSOWANE PRZEZ OPERATORA

 1. Obszary wprowadzania danych chronione są bezpieczną warstwą transmisji (certyfikat SSL). Oznacza to, że dane osobowe wprowadzone na stronie internetowej są szyfrowane na komputerze użytkownika i można je odczytać jedynie na serwerze docelowym.
 2. Dane osobowe przechowywane w bazie danych są zaszyfrowane w taki sposób, że tylko Operator posiadający klucz może je odczytać. Zapewnia to ochronę danych w przypadku naruszenia bezpieczeństwa bazy danych z serwera.
 3. Dane użytkowników są przechowywane w formie zaszyfrowanej. Hashowanie jest funkcją jednokierunkową, uniemożliwiającą jego odwrócenie, co jest współczesnym standardem przechowywania danych użytkowników.
 4. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
 5. Ochrona danych obejmuje regularne kopie zapasowe danych wykonywane przez Operatora.
 6. Istotnym aspektem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, w tym regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

HOSTING

 1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach operatora:  cyber_Folks.

TWOJE PRAWA I DODATKOWE INFORMACJE NA TEMAT WYKORZYSTANIA DANYCH

 1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo udostępnić Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wypełnienia obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to firmy hostingowej objętej umową o przetwarzaniu danych i upoważnionych organów.
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane są przez Administratora nie dłużej, niż jest to niezbędne do celów związanych z prowadzeniem usługi. W przypadku danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż 3 lata.
 3. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, usuwania, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
 4. Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów przez Administratora, w tym profilowania. Z prawa sprzeciwu nie można jednak skorzystać, jeżeli istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, w szczególności dotyczące ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na działania Administratora.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 7. W stosunku do Ciebie może być zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie, w celu marketingu bezpośredniego prowadzonego przez Administratora.
 8. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych. Oznacza to, że nie przekazujemy ich poza terytorium Unii Europejskiej.

INFORMACJE W FORMULARZACH

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, jeżeli zostały one podane.
 2. Serwis może rejestrować informacje o parametrach połączenia (znacznik czasu, adres IP).
 3. W niektórych przypadkach Serwis może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim przypadku adres e-mail użytkownika pojawia się w adresie URL strony zawierającej formularz.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym ze specyfiki formularza, np. w celu dokonania darowizny na rzecz Fundacji Jankowo lub innych organizacji za pośrednictwem Fundacji Jankowo na wyraźnie wskazany cel i obsługi tego procesu, rejestracji w usłudze newsletter-a, itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje do czego on służy.

DZIENNIKI ADMINISTRATORA

Informacje o zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te wykorzystywane są w celu administrowania usługą.

KLUCZOWE TECHNIKI MARKETINGOWE

 1. Operator może wykorzystywać analizę statystyczną ruchu na stronie za pośrednictwem Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje usługodawcy danych osobowych, a jedynie informacje zanonimizowane. Usługa opiera się na stosowaniu plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie preferencji użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownicy mogą przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia:  https://www.google.com/ads/preferences/
 2. Operator stosuje zautomatyzowane rozwiązanie umożliwiające personalizację działań Serwisu wobec użytkowników, np. wysyłanie wiadomości e-mail do użytkowników po odwiedzeniu określonych podstron, jeśli użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Operatora.

INFORMACJE O PLIKACH COOKIES

 1. Serwis wykorzystuje pliki cookies.
 2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu. Pliki cookies wykorzystywane są do utrzymania sesji użytkownika w Serwisie.
 4. Aby osiągnąć cele określone powyżej w sekcji „Kluczowe techniki marketingowe”.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” oraz „stałe”. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia Serwisu, opuszczenia strony internetowej lub zamknięcia oprogramowania przeglądarki internetowej. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Przeglądarki internetowe umożliwiają usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w pomocy lub dokumentacji przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane także przez podmioty współpracujące z operatorem Serwisu, w szczególności dotyczy to takich firm jak Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES - JAK W PRAKTYCE WYRAŻAĆ I COFAĆ ZGODĘ

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Informujemy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa i utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach uniemożliwić korzystanie ze stron internetowych.
 2. Aby zarządzać ustawieniami plików cookies wybierz z poniższej listy przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:  Edge ,  Internet Explorer ,  Chrome ,  Safari ,  Firefox ,  Opera .
 3. Urządzenia mobilne:  Android ,  Safari (iOS) ,  Windows Phone .

 

Chcesz być na bieżąco?

Czy podzielasz nasze wartości i aspiracje do dokonywania pozytywnych zmian? Jesteśmy otwarci na współpracę z osobami, które, podobnie jak my, pragną robić dobro. Twoje wsparcie i zaangażowanie mogą znacząco przyczynić się do naszych działań. Z entuzjazmem spotkamy się z Tobą, aby omówić możliwości wspólnego kreowania zmian na lepsze. Skontaktuj się z nami – Twoje pomysły i inicjatywa są dla nas bardzo cenne. Z niecierpliwością oczekujemy na wiadomość od Ciebie i jesteśmy gotowi do podjęcia inspirującej współpracy.

Kontakt do Nas:

Preferujesz kontakt mailowy? Żaden problem! Skorzystaj z  formularza kontaktowego po prawej stronie - lub wysłać wiadomość bezpośrednio na nasz adres e-mail.

Odpowiemy tak szybko, jak to będzie możliwe! Wiadomości proszę wysyłać na mail: fundacja@jankowo.org

Adres Fundacji

Napisz do Nas:

Scroll to Top